Dansk Træemballage A/S

Politik for

samfundsansvar

Dansk Træemballage A/S er Skandinaviens førende producent af træemballage.

Det er vor målsætning at vor produktion og vore produkter er bæredygtige, hvilket for os betyder at vi tager ansvar for, hvordan vores aktiviteter påvirker det omgivende samfund, ikke kun set fra en økonomisk synsvinkel, men også set ud fra en miljø– og social synsvinkel.
 
Vi har derfor fastsat et etisk regelsæt, som alle medarbejdere i Dansk Træemballage A/S, skal overholde og arbejde i henhold til, for at skabe et tillidsfuldt forhold til kolleger, kunder, leverandører og vore øvrige eksterne interessenter. (Naboer, offentlige myndigheder o.l.)
 
De overordnede principper fremgår at dette etiske regelsæt, som desuden er udmøntet i virksomhedens ledelsessystemer for kvalitet, miljø, energi, arbejdsmiljø og bæredygtigt træ, gennem en række målsætninger, politikker og procedurer.

1. Love, bekendtgørelser og regler

DTE og vore medarbejdere og forretningspartnere skal overholde de love, bekendtgørelser, og regler der er gældende i det land, hvor de er hjemmehørende. Hvis der er forskel mellem lokale regler og de krav, der fremgår af dette regelsæt, skal vi og vore forretningspartnere efterleve de højeste krav.

2. Socialt ansvar

2.1. Lokalsamfund
DTE har produktion på mange destinationer i Skandinavien, heraf er mange mindre lokalsamfund, hvor DTE’s tilstedeværelse ofte har stor betydning. Vi arbejder tæt sammen med og støtter disse lokalsamfund for at fremme trivsel og udvikling.

2.2. Menneskerettigheder
DTE støtter og respekterer de internationalt proklamerede menneskerettigheder og gennem vore politikker og mål arbejder vi inden for vor indflydelsessfære for at de overholdes.

2.3. Børnearbejde
DTE accepterer ikke børnearbejde og stiller krav til vore leverandører om at de som minimum overholder FN deklarationer herom, samt ILO-konventioner herom nr. 138 og nr. 182.

2.4. Tvangsarbejde
DTE accepterer ikke tvangsarbejde under nogen form hos os selv eller vore samarbejdspartnere. Ethvert arbejdsforhold skal være frivilligt og arbejdstageren skal altid have ret til at opsige arbejdsforholdet med en rimelig frist.

2.5. Ansættelseskontrakt
Alle arbejdstagere skal have en individuel ansættelses aftale, der klart beskriver betingelserne for deres ansættelse. Den skal være skriftlig og affattet på det lokale sprog.

2.6. Retten til at organisere sig
DTE anerkender arbejdstagernes ret til frit at organisere sig og deres ret til kollektive forhandlinger.

2.7. Lige muligheder – ingen diskrimination
DTE sætter stor pris på mangfoldighed og rummelighed blandt de ansatte på vore virksomheder. Vi accepterer således ikke diskrimination, der er baseret på, køn, nationalitet, hudfarve, etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering, sygdom, handikap tilhørsforhold til fagforening eller politisk parti, i relation til ansættelse, aflønning, forfremmelse, arbejdsopgaver og opsigelse.

2.8. Løn og arbejdsforhold
Ansatte skal som minimum honoreres med den i lovgivningen, eller den i branchen eller ved kollektiv aftale fastsatte minimumsløn. Arbejdstid og overtid skal respektere internationale aftaler, lokal lovgivning såvel som kollektive aftaler.

2.9. Chikane – mobning
DTE accepterer ikke at der foregår chikane og mobning ligesom enhver brug af trusler og verbale overgreb er uacceptable.

3. Antikorruption

Verdensbanken definerer korruption som: ”Misbrug af betroet magt for egen vindings skyld.” eller ”misbrug af offentligt embede til privat vinding.” Korruption dækker over en række strafbare handlinger som bestikkelse, bedrageri, underslæb, mandatsvig, embedsmisbrug og nepotisme.

DTE tager skarpt afstand fra og afviser korruption i alle dens former.

I forretningsmæssige relationer med både leverandører og kunder er det ikke ualmindeligt at DTE tilbyder og DTE’s medarbejdere bliver tilbudt deltagelse i bespisning og arrangementer af mere social karakter. Vi finder ikke at afholdelse af og deltagelse i sådanne arrangementer strider imod vor overordnede politik, men vi og vore medarbejdere skal altid være opmærksomme på, at omfanget ikke må have nogen særlig økonomisk værdi eller give nogen særlig fordel for de der deltager eller de der inviteres af DTE. Det er vigtigt at understrege at en invitation fra DTE eller deltagelse af DTE’s medarbejdere aldrig må kunne tolkes i retning af, at vi forsøger at påvirke forretningsmæssige beslutninger eller lader os påvirke.

Vi accepterer ligeledes at der ved særlige lejligheder, som jubilæum, fødselsdage og højtider som f.eks. Jul gives og modtages gaver, så længe disse gaver er af ubetydelig økonomisk værdi for modtager og helt åbenbart ikke har til hensigt at påvirke dennes beslutningsevne.

4. Arbejdsmiljø

Ud over sikring af de grundlæggende rettigheder, som følger af afsnit 2 ovenfor, samt gældende lovgivning i de Skandinaviske lande arbejder DTE aktivt med forbedring af vort arbejdsmiljø på en systematisk måde gennem arbejdsmiljøcertificering efter OHSAS 18001/ ISO 45001. Mere end 95 % af vore medarbejdere i Danmark er omfattet af certificering.

Vi har i vore ledelsessystemer fastsat en række politikker som sikrer, at gældende lovgivning og andre krav, som vi har tilsluttet os overholdes. Vi går endnu videre end lovgivningen i arbejdsmiljøindsatsen, specielt med fokus på risici, herunder fokus på risici i relation til ergonomi og støj. Konsekvensen ved disse risici kan være, at vi ikke kan fastholde eller tiltrække medarbejdere eller at det rammer vores omdømme, hvis der ikke er et godt arbejdsmiljø.

Vi fastholder og udvikler det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i et aktivt samarbejde om arbejdsmiljø i organisationen. Vi ønsker at motivere og uddanne medarbejderne til at arbejde i overensstemmelse med arbejdsmiljøpolitikken, ligesom vi går i tæt dialog med virksomhedens interessenter om arbejdsmiljøarbejdet.

Vi fokuserer på sikkerhed og sundhedsfremme ved at uddanne vore medarbejdere.
Ledelse og medarbejdere har i arbejdsmiljøorganisationen forpligtiget sig til at opretholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø gennem en forebyggende indsats for at undgå arbejdsulykker og arbejdsrelateret sygdom samt at fremme trivsel.

5. Miljø

DTE opfylder som mindstemål vores miljøgodkendelser, samt i øvrigt lovgivningens krav.
Vi har en målsætning om at reducere energiforbruget og råvareforbruget per enhed og at minimere udledning fra vore processer. Vi sorterer vort affald og genanvender så meget som muligt og resten bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde.

Vor primære råvare er nåletræ, hovedsagelig leveret fra Skandinaviske skove. Vi er certificeret i henhold til både PEFC og FSC® og stiller som følge deraf krav til vore leverandører om at træ der leveres til DTE stammer fra bæredygtig skovdrift.

Miljøarbejdet er en integreret del af vort ledelsessystem, med specifikke målsætninger og politikker på miljøområdet. Flere fabrikker er certificeret efter ISO 14001, hvor vi forpligter os til stadige forbedringer af miljøindsatsen.

Vi registrerer løbende vort energiforbrug således at vi har fyldestgørende data til vore vurderinger af om vi opfylder vores målsætninger samt eventuelle krav fra myndigheder.
Vi har fastsat procedurer, der understøtter indkøb af energieffektive produkter og serviceydelser og sikrer energirigtig projektering. Den fabrik der står for mere en 75 % af DTE’s energiforbrug har certificeret energiledelse efter ISO 50001.

Miljømæssige virkninger af nye aktiviteter, produkter og processer vurderes på forhånd, og DTE vil fortsætte med at udvikle miljøvenlige produkter med miljøvenlig livscyklus af miljøvenlige og bæredygtige råvarer.

Revideret 20-12-23

Eller lad os ringe dig op inden for 3 timer. Alternativt, find din lokale afdeling her.